Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktion

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i vår verksamhet. Visselblåsarfunktionen kan användas för att anmäla oegentligheter eller misstanke om missförhållanden som strider mot EU-rätt eller svensk rätt samt andra missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

Vår förhoppning är att alla som är anställda vid Sunderby folkhögskola upplever att de kan föra en öppen dialog om eventuella problem på arbetsplatsen och i första hand vänder sig till sin chef, överordnad chef eller någon annan chef om frågor uppstår. Om någon upplever att det inte är möjligt att hantera den frågan öppet inom organisationen kan man använda vår visselblåsarfunktion. Den som gör anmälan väljer om hen vill vara öppen med sin identitet eller helt anonym.

Undermeny

Visselblåsarlagen

Vad innebär visselblåsarlagen?


2 kap. Skydd i form av ansvarsfrihet

1 § En rapporterande person får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt, under förutsättning att personen vid rapporteringen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet. Ansvarsfriheten enligt första stycket gäller inte vid

  1. uppsåtligt åsidosättande av sådan tystnadsplikt som enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, eller
  2. åsidosättande av tystnadsplikt enligt lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar.

2 § Ansvarsfriheten enligt 1 § medför inte rätt att lämna ut handlingar.

3 § En rapporterande person får inte göras ansvarig för överträdelse av bestämmelser som gäller inhämtande av information, om personen vid inhämtandet hade skälig anledning att anta att inhämtandet var nödvändigt för att avslöja ett missförhållande.

4 § Ansvarsfriheten enligt 3 § gäller inte om den rapporterande personen genom inhämtandet gör sig skyldig till brott.

 

3 kap. Skydd mot hindrande åtgärder och repressalier

Förbud att vidta hindrande åtgärder och repressalier

1 § En verksamhetsutövare får inte

  1. hindra eller försöka hindra rapportering, eller
  2. på grund av rapportering vidta repressalier mot
  • a) en rapporterande person,
  • b) någon hos verksamhetsutövaren som bistår den rapporterande personen vid rapporteringen, såsom en förtroendevald eller ett skyddsombud,
  • c) någon hos verksamhetsutövaren som har koppling till den rapporterande personen, såsom en anhörig eller kollega, eller
  • d) en juridisk person som den rapporterande personen äger, arbetar för eller på annat sätt har koppling till.

2 § En verksamhetsutövare får inte vidta repressalier på grund av att någon vänder sig till sin arbetstagarorganisation för samråd i fråga om rapportering. Verksamhetsutövaren får inte heller hindra eller försöka hindra sådant samråd.

 

4 kap. Förutsättningar för att omfattas av skyddet

Var missförhållandena förekommer

2 § Skyddet gäller vid rapportering av missförhållanden som har uppstått eller som högst sannolikt kommer att uppstå i

  1. den verksamhet som den rapporterande personen är, har varit eller kan komma att bli verksam i, eller
  2. en annan verksamhet som den rapporterande personen är eller har varit i kontakt med genom sitt arbete.

 

9 kap. Tystnadsplikt

1 § Den som hanterar ett uppföljningsärende får inte obehörigen röja en uppgift som kan avslöja identiteten på den rapporterande personen eller på någon annan enskild som förekommer i ärendet.

Kontakt vid frågor

Vid frågor om hanteringen och visselblåsarsystemet kan du vända dig till info@sunderbyfolkhogskola.se. Om du hellre vill göra en anmälan vid ett fysiskt möte bokar du tiden via visselblåsarfunktionen. I stället för att berätta om vad som hänt anger du istället hur vi kan komma i kontakt med dig.

Sunderby folkhögskola

Vi har flera byggnader på vårt område. Se kartan för att hitta rätt. Hotellgäster som anländer efter stängning hänvisar vi till hotellentrén.

Sunderby folkhögskola
boka@sunderbyfolkhogskola.se
0920-26 66 00

Se öppettider på sidan Kontakt

Kontakt / hitta hit
Bild på karta