Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Ikon för utbildning

Behandlingspedagog

En utvecklande kurs och yrkesutbildning för dig som vill arbeta socialpedagogiskt med behandling av beroendesjukdom

Denna kurs passar dig som vill arbeta med människor i beroendeproblematik och socialt utsatta situationer mot tillfrisknande.
Kursen vänder sig också till dig som redan arbetar inom området och som vill fördjupa dig ytterligare inom ämnet.
Vi värnar om hela människan, därför fokuserar vi utöver fakta och teori även på samtalet och erfarenhetsutbytet samt din egen personliga utveckling. Under de två terminerna kommer du därför att få arbeta med dig själv för att stärka din personliga utveckling och få en bättre självkännedom.

Distans

Distansstudierna ska vara möjliga att kombinera med ett deltidsjobb där du utöver de obligatoriska webinarierna två dagar i veckan själv kan planera dina studier. Vi rekommenderar att du begränsar din arbetstid till deltid 60% för att klara av den 100% studietakten.
Studierna förutsätter en aktiv digital kommunikation med Folkhögskolans pedagoger och övriga deltagare i utbildningen.

Distansundervisningen sker via Zoom, och kräver att du har tillgång till en egen dator för undervisning och studier. Kursen är en yrkesutbildning under två terminer, med start under hösten.

Kursen har inga träffar på plats, alla träffar är digitala.

 

Kursen innehåller bland annat:

  • Alkohol och drogkunskap
  • Beroendetillstånd och missbruk
  • Neuro Psykiatriska Funktionsnedsättningar
  • Behandlingsmetodik
  • Anhörigproblematik – medberoende
  • LVM (lag om tvångsvård)
  • SoL (Socialtjänstlagen)
  • Hot och våld
  • Samsjuklighet – psykisk ohälsa och beteendestörningar
  • Kriminalitet som livsstil

Praktik

I kursen ingår arbetsplatsförlagt lärande, även kallad praktik under 10 veckor förlagd till vårterminen. Du hittar själv din praktikplats hos lämplig arbetsgivare inom missbruksvården, Kriminalvården, HVB-hem, Statens Institutionsstyrelse SIS, Behandlingshem, Socialpsykiatrin, Kommunal Öppenvård eller lågtröskelboende. Om du redan har en anställning så kan dina praktikveckor genomföras på din ordinarie arbetsplats.

Under praktikperioden arbetar du schemalagt enligt verksamhetens rutiner, motsvarande heltid eller 40 timmars arbetsvecka.

Efter utbildningen/kursen

Efter utbildningen/kursen kan du jobba som Behandlingspedagog eller behandlingsassistent inom de verksamheter som nämns under rubriken praktik eller annan socialpedagogisk stödverksamhet.

Folkbildning

Att studera på en folkhögskola innebär att du är här för att lära och utvecklas tillsammans med andra, där allas erfarenheter och kunskap tas till vara.

Stort fokus läggs därför på samarbete genom samtal och diskussioner i mindre grupper, du har även stor möjlighet att påverka kursinnehållet tillsammans med de andra deltagarna.

På folkhögskolan används därför begreppet ”deltagare” i stället för ”elev” för att synliggöra att du är här för att delta i ett gemensamt lärande på eget ansvar.