Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Ikon för projekt

SEMPRE Interreg

SEMPRE är ett treårigt projekt inom Interreg, Östersjöprogrammet som initierats av Diakonie Schlesvig Holstein med partners från Polen, Estland, Lettland, Finland, Sverige, Danmark och Tyskland.

1.

Om projektet

SEMPRE har som mål att utveckla de sociala tjänsterna på landsbygden i Östersjöregionen så att den enskilde får stöd att utveckla och bibehålla sin egenmakt, empowerment. Offentliga organisationer, civilsamhällets organisationer och sociala företag uppmuntras och ge, i och med projektet, möjlighet att involvera målgrupperna – när de utvecklar innehållet i och utförandet av sociala tjänster.

 

Många landsbygdsområden i Östersjöområdet befinner sig i en nedåtgående spiral, där nettoutflyttningen och den ekonomiska nedgången leder till en försämring av tjänsteinfrastruktur och livskvalitet och vice versa. Kompetenser som behövs för att förnya tjänster och stimulera social innovation och entreprenörskap saknas medan de regionala skillnaderna ökar.

 

Demografiska förändringar och finansiella åtstramningar ökar utmaningarna ytterligare. Utsatta grupper med låg inkomst och annan utsatthet påverkas starkt av denna utveckling eftersom deras livschanser minskar och deras potential försummas. SEMPRE syftar till att förbättra den sociala infrastrukturen genom att ge målgrupperna möjlighet att delta i utformningen av denna service och dess utförande.

 

Institutionell kapacitetsuppbyggnad för att tillhandahålla sociala tjänster (offentliga, privata och tredje sektorn) är en förutsättning för denna process i syfte att anpassa arbetsmetoder och instrument och framgångsrikt hantera organisatoriska förändringar.

2.

Målsättning & arbetssätt

För detta ändamål testar Sempres parter olika metoder för att stärka egenmakten i lokala sammanhang genom att initiera och driva mikroprojekt i samverkan med målgrupperna och utveckla deras entreprenöriella kompetens. Erfarenheterna sammanställs i en ” Empowerment Handbook” som guidar de sociala tjänsteleverantörernas personal i praktisk tillämpning där målgrupperna är aktivt medverkande.

 

Parterna kommer också, under projektets gång, att utveckla utbildningsmoduler och metoder för att utveckla “empowermentkompetens” hos de sociala tjänsteleverantörernas personal samt utveckla en ”Organisationsvägledning för Empowerment ” som ska inspirera ledningen inom den sociala tjänstesektorn att ompröva sin roll i förhållande till den sociala ekonomin.

 

Slutmålet är att  projektverksamheten skall leverera rekommendationer för beslutsfattarna i syfte att skapa mer gynnsamma socioekonomiska förhållanden på landsbygden som inkluderar en pålitlig, prisvärd och tillgänglig tjänsteinfrastruktur. Innovationer inom den sociala sektorn kan skapa tillväxt och arbetstillfällen på landsbygden i Östersjöområdet och göra landsbygden mer attraktiv att bo och arbeta i.

 

I projektet skapas även ett lokalt samarbete mellan Coompanion Nord och Sunderby folkhögskola i tillsammans med bland annat Hela Sverige Ska Leva Norrbotten, LO, Handikappföreningarnas Samarbetsorganisation i Norrbotten, sociala arbetskooperativ i Luleå m fl. Detta samarbete fokuserar på att utveckla olika verktyg för att nå målgrupperna och förmedla erfarenheterna till övriga samarbetspartner i projektet.

 

Målgruppen är unga som saknar utbildning och arbete och riskerar att bli långtidsarbetslösa. Många av dem har någon form av funktionsnedsättningar. I projektet kommer verktyg för validering av målgruppen att testas och eventuellt modifieras.

 

Har du frågor om projektet eller vill veta mer? Hör av dig till mig!

3.

Samarbetspartners

Fler projekt